De Generaal

Hij was smid en werd in februari 1829 geboren in Tilburg. Hij huwde op 39 jarige leeftijd met Bettie van Riel uit het Ginneken bieden zijn op 1 mei 1905 overleden. Zij hadden 4 zonen en geen dochters. De oudste zoon Franciscus was oprichter van de welbekende chroominrichting DUNBIE. Jerôme ging op 34-jarige leeftijd naar Indië en was daar onderopzichter bij de werkplaats der Staatsspoorwegen. Hij huwt bij volmacht op 35-jarige leeftijd met johanna van Roesel, dochter van Willem van Roesel (vleeshouwer) en Johanna Smulders. Er worden 2 kinderen geboren uit dit huwelijk. De 3e zoon Hubertus is kachelmaker. Hij huwt op 24-jarige leeftijd Bernadina de Pont en zij krijgen 9 kinderen. De jongste Egidius geboren20 oktober 1878 in Tilburg. Amor is niet zo gelukkig met hem, Egidius huwt 3x de eerste keer met Agatha van Roesel de zus van zijn schoonzus. Het 2e huwelijk is met Johanna van der Pluijm en het 3e huwelijk is met een tot op heden een onbekend persoon.

g1Uit het eerste huwelijk worden 4 kinderen geboren waarvan de jongste slechts 24 dagen oud is geworden. Uit het 2e huwelijk worden nog 1 jongen en 1 meisje geboren. De oudste van deze 6 kinderen was Franciscus Hubertus Wilhelmus Cornelis Josephus van Dun geboren op 21 maart 1901 te Tilburg Op 26-jarige leeftijd huwt hij met Neeltje Plas geboren in 1903 te den Helder en overleden in 1974 te Diever. Zij hebben samen 3 kinderen. In 1984 huwt Frans een 2e maal met Helena (Mirjam) Trouw. Op 4 mei 1985 is Frans overleden te Haren in de provincie Groningen. Frans heeft het gebracht tot Luitenant-Generaal, souschef van de Generale Staf. Dit is de Generaal die direct onder g2de minister staat. Dit is de hoogste functie als militair, hoe je leven verloopt voordat je zover bent, is een heel verhaal.

Dank zij zijn persoonlijk geschreven CV en nog wat aanvullingen wil ik een beeld schetsen hoe het leven van deze Frans onze Luitenant-generaal globaal verlopen is. Na de diverse schoolopleidingen welke ons niet bekend zijn wordt hij op 18½ jarige leeftijd toegelaten als cadet tot de Koninklijke Militaire Academie(KMA) te Breda, bestemt voor het wapen der Artillerie. Na zijn studie wordt hij op 14 augustus 1922 benoemd tot luitenant bij het 4e regiment vesting artillerie. Reeds 14 dagen later volgt de overplaatsing naar het regiment kustartillerie. Echter in 1923 was hij gedetacheerd bij de militaire verkenningen. Exact 2 jaar na zijn benoeming tot 2e luitenant wordt hij in 1924 bevorderd tot 1e luitenant. 6 mei 1927 treed Frans in het huwelijk met Neeltje Plas. De periode 1927 tot 1930 was Frans wederom gedetacheerd bij de militaire verkenningen. 13 oktober 1929 wordt zijn oudste zoon Frans geboren. Januari 1930 wordt de luitenant van Dun overgeplaatst naar de 2e artillerie brigade en ingedeeld bij het 4e regiment veldartillerie te Ede. Hier wordt op 28 juni 1931 zijn middelste zoon Ruud geboren, welke later in zijn vaders militaire voetsporen treed. Na 2 jaar Ede wordt Frans in januari 1932 overgeplaatst naar het 2e regiment veldartillerie te ’s Gravenhage. 18 april wordt zijn jongste zoon Peter geboren en op 2augustus een jaar later volgt zijn detachering bij de hogere krijgsschool. (De HKS is alleen weggelegd voor officieren met een KMA-opleiding, die tot op dat moment goed gefunctioneerd hebben)

Tijdens zijn opleiding volgt op 1 mei 1938 zijn bevordering tot kapitein. 1945 Na zijn terugkeer uit krijgsgevangenschap wordt de kapitein van Dun in de rang van majoor werkzaam gesteld op het Kabinet van de Minister van Oorlog. Op 17 september van dat jaar wordt Frans overgeplaatst naar het hoofdkwartier van de Generale Staf, waar hij voor uitvoering van bijzondere opdrachten wordt toegevoegd aan de waarnemend chef van de Generale Staf. Nog geen jaar later werd hij aangewezen als verbindingsofficier tussen de legercommandant in Indonesië en de chef Generale Staf en bevorderd tot Luitenant-kolonel.(overste) Reeds in december van datzelfde jaar volgt zijn aanstelling tot commandant der Landmacht te Curaçao. Precies 2 jaar later in december 1948 werd hij benoemd tot commandant van de gezamenlijke landstrijdkrachten in de Nederlandse Antillen. In juli 1949 werd hij benoemd tot militair attaché te Washington en in november van datzelfde jaar werd Frans bevorderd tot kolonel van de Generale Staf. 1951 Is een zeer druk jaar, Frans werd op 1 maart eervol ontheven van de functie van militair attaché te Washington, 1 april werd hij souschef van de Generale Staf, 10 mei verhuisde hij naar de Waalsdorperweg te den Haag (mogelijker wijze gemeubileerde inkwartiering met gezin) en reeds 25 juli vond de verhuizing naar de Jonkerlaan te Wassenaar plaats.

g3Natuurlijk waren dit niet de eerste verhuizingen, het gezin had ervaring al hoef je daar niet jaloers op te zijn. Woonde het gezin eerst in Voorburg, in 1935 Namenschestraat, den Haag daarna Weissenbruchstraat en Schoutenstraat beiden te den Haag. 1947 naar Curaçao en in 1951 via den Haag naar Wassenaar. Op 16 februari 1952 volgde zijn benoeming tot Generaal-majoor van de Generale Staf. Voor de verandering verhuisde het gezin in juni 1955 naar Rijswijk. Bij Koninklijk Besluit werd Frans benoemd en aangesteld bij het wapen der artillerie tot Luitenant-generaal, Basiscommandant. Op 20 juni 1959 werd hij benoemd tot Ereburger van New Orleans. In de nu komende jaren heeft Frans eervol leeftijdsontslag gekregen, echter de precieze datum is ons onbekend. En als je nu denkt dat een persoon met zo’n hectisch leven achter de rug rustig gaat genieten van zijn pensioen heeft het met Frans helemaal mis. In de periode van 1962 tot 1967 is hij ook nog leraar wiskunde aan de RK HBS te Druten.

Ook het verhuizen kon hij niet laten. 1962 Heersweg, Druten daarna 1964 naar Uden, 1965 toch maar terug naar Druten, 1969 verhuizen naar Norg, 1970 verhuizen naar Herten, 8 maanden later terug naar Norg. Op 31 augustus 1974 overlijdt zijn echtgenoot te Meppel. Via Roden komt Frans dan in Haren terecht in 1982. Hij ontmoet hier de in Java geboren Mirjam Trouw. Amor treft doel en op 21 maart 1984 huwen zij. Erg lang heeft het helaas niet mogen duren, iets meer dan 2 jaar later op 4 mei 1985 houdt Frans het voor gezien en gaat op zoek naar een andere wereld.

De Generaal-majoor F.H.W.C.J. van Dun werd bij koninklijk besluit van 22 april 1950 benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden en is Legion of Merrit. Verder draagt hij het onderscheidingteken voor eervolle langdurige Nederlandse werkelijke dienst als officier, verkreeg het onderscheidingsteken voor “Orde en Vrede” en het Mobilisatie-Oorlogskruis. Graag wil ik hier Mirjam van Dun-Trouw en Ton van Dun(Ulvenhout) bedanken voor de foto’s en alle andere gegevens waardoor dit verhaal geworden is wat het nu is.