STATUTEN.

NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam FAMILIEVERENIGING STAMBOOM VAN DUN en heeft haar zetel te BOXTEL.


DUUR.
Artikel 2.
De vereniging is opgericht op drieëntwintig februari tweeduizend twee te Ulvenhout (Gemeente Breda) en is aangegaan voor onbepaalde tijd.


DOEL.
Artikel 3.
Het doel van de vereniging is:
1. Het bevorderen van vriendschapsbanden onder hen die de familienaam Van Dun, Van Dunne of Dunne met of zonder accent dragen of daarmee verwant zijn. Dit alles in de ruimste zin des woords.
2. Het doen van genealogische onderzoeken binnen bovengenoemde familienamen. Dit alles in de ruimste zin des woords.

LEDEN-BEGUNSTIGERS.
Artikel 4.
Leden van de vereniging kunnen zijn personen die aan kunnen toners de familienaam Van Dun, Van Dunne of Dunne (met of zonder accent) te dragen, of personen waarvan historisch en/of genealogisch aantoonbaar is, dat zij hiermee verwant zijn. Het bestuur laat een register bijhouden (ledenregister) waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING.
Artikel 5.
Het bestuur beslist, na schriftelijke aanmelding bij de secretaris van de vereniging, omtrent de toelating van leden en begunstigers. Alleen bij afwijzing wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de betrokkene. Indien de aanmelding door het bestuur wordt afgewezen staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving, waarin de reden van niet-toelating dient te zijn vermeld, beroep open op de algemene vergadering.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP/BEGUNSTIGERSCHAP.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a overlijden van het lid;
b opzegging door het lid;
c opzegging namens de vereniging, hetgeen kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te continueren;
d ontzetting, hetwelk alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegestane tijdstip, volgende op de datum waarop was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
9. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN.
Artikel 7.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

RECHTEN BEGUNSTIGERS.
Artikel 8.
Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten en andere evenementen bij te wonen, echter zonder stemrecht.

BESTUUR.
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit of een oneven aantal leden met één stem per lid, of uit een even aantal leden met één stem per lid waarbij echter indien de stemmen staken de voorzitter twee stemmen heeft. Het minimum aantal bestuursleden bedraagt vijf.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, dit met een bereidverklaring van de kandidaat.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Is geen voordracht gemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de gemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6. Het bestuurslidmaatschap is niet toegankelijk voor meerdere personen uit één gezin.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP-SCHORSING.
Artikel 10.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd kan worden door een besluit tot ontslag,eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts
a door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b door bedanken;
c door overlijden

BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 11.
1. Tenzij zij in functie zijn gekozen, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, alsmede desgewenst voor elk hunner uit zijn midden een vervanger. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
3. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
4. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur zowel in als buiten vergadering worden gegeven.

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 12.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het be sturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot
a het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen waarvan het object of belang een waarde vertegenwoordigt, welke een door de algemene vergadering vastgestelde limiet overtreft; door splitsing van rechtshandelingen mag op de strekking hiervan geen inbreuk worden gemaakt;
b het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van onroerende zaken;
c het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
d het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
e het aangaan van dadingen,
f het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.
g het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij de voorzitter;
c. hetzij twee andere bestuursleden gezamenlijk.

JAARVERSLAG-REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 13.
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat te allen tijde daaruit haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering na afloop van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie, genoemd kascommissie, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Deze commissie kan zich door een externe deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie:
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2. en 3. van dit artikel gedurende tien jaren te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 14
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt een algemene vergadering, de "jaarvergadering" gehouden.In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 lid 3 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie (de kascommissie);
b. de benoeming van voorgenoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. vaststelling van het bedrag van de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping conform artikel 18 van deze statuten of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT.
Artikel 15.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle introducees van de leden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP-NOTULEN.
Artikel 16.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Indien de vergadering wordt bijeengeroepen, anders dan door het bestuur, wijzen zij die de vergadering bijeenroepen een persoon aan die van het verhandelde notulen maakt. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als rechtsgeldige stemmen, met dien verstande, dat zij voor het bepalen van een meerderheid van de uitgebrachte stemmen moeten worden meegeteld (het zogenaamde quorum als bedoeld in artikel 17 lid 3).
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een tweede stemming of in geval van een bindende voordracht een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming het meeste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor een stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding (met inachtneming van artikel 19 lid 3) ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk of elektronisch aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 19

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 19.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering met ten minste twee/derde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING.
Artikel 20.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Als niet tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel tot ontbinding ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij ontbinding van de vereniging zullen archieven, verzamelingen, bibliotheken, bestanden en andere op de werkzaamheden van de vereniging betrekking hebbende bezittingen toevallen aan de Nederlandse Genealogische Vereniging of diens rechtsopvolgers of aan een derde partij, zulks ter beoordeling van de liquidatiecommissie welke tevens bestemming geeft aan de resterende financiële middelen, zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 21.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden op iedere algemene vergadering, mits het voorstel daartoe op de agenda aan de leden is bekend gemaakt.
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.
WAARVAN AKTE,
in minuut is verleden te Boxtel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.
Volgt ondertekening.